Holmöns kraftstation

Uppdaterad 2023-04-23

Holmöns kraftstation


Den 13 december 1940 fick Holmön för första gången elektriskt ljus från en helt unik Kraftstation i den numera förfallna byggnaden på Klementsvägen markerad med X i bilden. Anläggningen uppges vara den första i sitt slag i Sverige och det gengasaggregat som byggdes det största.
För att driva anläggningen bildade man Holmöns Elektriska förening u.p.a.med Kungl. Maj:ts tillstånd.


Ovanstående citerat från Sven Nordblad som kartlagt historiken kring denna kraftstation. Se vidare info på hans hemsida, som är länkad här.Sven Nordblad och Karin Lundemark har utifrån den spännande historien kring detta hus initierat en renovering med målet att skapa ett litet kraftverksmuseum. Holmöns hembygdsförening tyckte det var ett bra förslag och är huvudman för projektet.


Det har sökts pengar till projektet hos länsstyrelsen och kommunen, vilket beviljades och Holmö Snickeri AB med Joar Sandström har hösten 2022 genomfört en omfattande renovering. Fortfarande saknas fönster och en hel del annat. Bilder från renoveringsarbetet kan man följa i slutbesiktningsprotokollet, som är länkat här.

Lena Tengner har medverkat med anikvarisk kompetens och skrivit slutbesiktningsprotokollet.


Bild 1 visar läget - det lilla huset mitt i

Bild 2 Huset före renovering

Bild 3 Huset efter renovering oktober 2022

Bild 4 Konstruktionsritning från 1940